Utredningsområdet

Del av Noragårdsvägen

Vi vill ha din hjälp att utveckla framtidens Danderyd och uppskattar om du vill svara på en kort enkät om vad du tycker är viktigt. Fokus i enkäten ligger på stråket längs med Noragårdsvägen som länkar samman Nora torg med Mörby centrum.


Vårt syfte med att genomföra en medborgardialog i ett tidigt skede är att fånga upp hur Danderydsbor använder denna plats och vilka idéer som finns om hur området kan förbättras och stärkas. Vi vill med enkäten skapa ett underlag för att få en bättre förståelse för flöden och rörelser i området.


Läs mer om dialogen på: danderyd.se/noragardsvagen


Den här enkätundersökningen genomförs under perioden 5 februari till 8 mars 2024. Resultatet av enkäten kommer att analyseras och bli en del av underlaget i det fortsätta planeringsarbetet av området.


Enkäten är indelad i fyra temadelar: vanor och rörelser, upplevelser, utveckling samt förslag och allmänna synpunkter. Enkäten inleds med några korta bakgrundsfrågor om dig. Dina svar är anonyma.


Det tar ca 5-10 minuter att svara på enkäten. Tack för att du bidrar!

 

1.
Hur gammal är du? *
Frågan är obligatorisk
2.
Vad identifierar du dig som? *
Frågan är obligatorisk
3.
Var bor du? *
Frågan är obligatorisk
4.

Jag svarar i egenskap av: *

Du kan välja flera alternativ

Frågan är obligatorisk